Luce Monachesi e Mitzi Sotis

alla Galleria Calvesi. Roma 1990