Gigi Proietti con Edoardo Sanguineti e Pietro Ingrao


 Roma gennaio 1978