Anna Proclemer e Turi Ferro


 Teatro Eliseo. Roma 25 gennaio 1983