Diego Gullo e amb.Gilles Martinet


  Teatro Argentina. Roma 26 gennaio 1983