Roberta Manfredi


 Teatro Eliseo. Roma 25 gennaio 1983