Paolo Stoppa con Rina Morelli e Jerome Kitty


 Teatro Eliseo. Roma 9 gennaio 1976