Paolo Stoppa e Maurizio Ferrara


 Teatro Eliseo. Roma 9 gennaio 1976