Mario Monicelli e Nino Manfredi


 Teatro Eliseo. Roma 10 marzo 1981