Giulio Bosetti e on.Riccardo Misasi


 Teatro Quirino. Roma 2 gennaio 1985