Rinaldo Santini con Arnaldo Forlani e Gianni Letta


 Teatro Quirino. Roma 2 gennaio 1985