Maria Teresa Ruta e Ben Johnson

premio "Atleta d'oro". Roma 12 gennaio 1988