Paola Quattrini e on.Pietro Longo


 Teatro Valle. Roma 22 ottobre 1980