Giancarlo Cobelli


 Teatro Eliseo "L'impostore". Roma 6 gennaio 1982