Sandro Pertini e Anna Proclemer


 Teatro Argentina "Amadeus". Roma 11 gennaio 1982