Umberto Marzotto jr. con Margie Newton


 serata all'Open Gate. Roma 22 gennaio 1985