Mario Natale e Gian Luigi Rondi


Teatro Eliseo. Roma 12 ottobre 1980