Alessio Paternesi e Danka Schroeder

al Teatro Olimpico. Roma 5 gennaio 1989