Giuseppe Patroni Griffi

al Teatro Eliseo. Roma 1996