Paola Tedesco

al Teatro Sala Umberto. Roma 4 aprile 1984