Stefano Satta Flores con Anna Maria Akermann


  Teatro Sala Umberto. Roma 4 aprile 1984