Giancarlo Cobelli


 Teatro Eliseo. Roma 26 ottobre 1980